Forældre

Som forældre har du stor indflydelse på dit barns uddannelsesvalg. Du kan hente en masse information om uddannelsesvalg på ug.dk samt deltage i vores forældremøder i oktober eller november. På møderne informerer vi om udd.systemet, e-vejledning, ug.dk, optagelse.dk og adgangskrav. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

Luk alle
Åben alle

Forældre og forældremøder

Derfor er det vigtigt, at I som forældre:

 • forventer, at den unge tager en uddannelse
 • kender til de forskellige uddannelser
 • taler med den unge om valget
 • kommer til møderne i skolen om valg af uddannelse
 • støtter og hjælper den unge med at gennemføre en uddannelse

Vejledning i grundskolen

I skolen skal dit barn deltage i en række aktiviteter, som forbereder hende/ham til valget af uddannelsesvej efter skolen.

Nogle aktiviteter foregår i skolens undervisning og andre varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i samarbejde med skolen.

7. Klasse

Jeres barn møder UU-vejlederen for første gang i 7. klasse. Vejlederen kommer og fortæller klassen om uddannelsessystemet, samt introducerer jeres barn til forskellige vejledningsværktøjer.

8. Klasse

I 8. klasse møder jeres barn sin UU-vejleder. UU-vejlederen orienterer kollektivt i klassen om uddannelsessystemet og Uddannelsesguiden.

Uddannelsesparathed

Inden den 1. december vurderer skolen, om jeres barn er uddannelsesparat. Hvis jeres barn erklæres ikke-uddannelsesparat, får han/hun individuelle samtaler med UU-vejlederen.
Skolen, UU-vejlederen og jer, som forældre, udarbejder i fællesskab en plan for, hvordan jeres barn kan blive uddannelsesparat.

Introduktionskursus

I 8. klasse kommer eleverne på et 5-dags introduktionskursus, hvor de besøger forskellige ungdomsuddannelser.
UU-vejlederen holder et oplæg inden introduktionskurset.

9. Klasse

I 9. klasse modtager alle elever kollektiv vejledning for at blive udfordret på deres uddannelsesvalg. I bliver informeret om, hvorvidt jeres barn er parat til den ønskede uddannelse af skolen.

I 9. klasse vil eleverne blandt andet komme til at arbejde med:

 • Uddannelsesguiden - informationer om uddannelser
 • Optagelse.dk - sådan søger du ind på en uddannelse
 • E-vejledning - "snak med en vejleder, når du har brug for det"

Skolen informerer jer om, hvorvidt jeres barn er vurderet uddannelsesparat til den ønskede uddannelse.
Hvis jeres barn forsat ikke er uddannelsesparat, får han/hun individuelle samtaler med sin UU-vejleder.

10. Klasse

Har dit barn brug for et ekstra skoleår efter 9. klasse, er der mulighed for at tage 10. klasse.

Det er muligt at gå i 10. klasse på det lokale 10. klasses center, på fri- og privat skole eller på efterskoler. 10. klasse er et ekstra skoleår, man kan tage, hvis man for eksempel har brug for at blive bedre i nogle fag, eller man er usikker på, hvilken ungdomsuddannelse man vil vælge.

I Faaborg-Midtfyn Kommune kan du tage 10. klasse på:

 • Tingagerskolen
 • Campus Faaborg (Øhavsskolen)
 • Korinth Landbrugsskole

EUD 10

EUD10 er et tilbud til dig, der har udfordringer i forhold til at opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller endnu ikke ved hvilken uddannelse, du skal vælge. Du kan tage EUD10 på Tingagerskolen, derudover brobygger Øhavsskolen til mange ungdomsuddannelser.

Specialskole/klasse

Har dit barn brug for vejlednings- og uddannelsesforløb, der tager hensyn til dit barns udfordringer og særlige behov? Så kan UU-vejlederen hjælpe.

UU Faaborg-Midtfyn tilbyder unge, der har særlige behov, vejlednings- og uddannelsesforløb, der tager hensyn til den unges udfordringer. Dette foregår i et tæt samarbejde med den unge, forældrene samt fagpersoner. For eksempel socialrådgiver og psykolog eller fagpersoner fra skolen.

Erhvervspraktik

I 8., 9. og 10. klasse er der forskellige muligheder for at komme i erhvervspraktik.

Erhvervspraktikken er en mulighed for at stifte bekendtskab med et job i en virksomhed. Praktikken kan enten foregå i en virksomhed eller på en anden skole.
Eleven skal som udgangspunkt selv finde sin praktikplads. Der findes også særlige praktikforløb, for eksempel ved militæret.

Elever i 8., 9. og 10. klasse kan komme i praktik i en længere periode, hvis der er særlige forhold, som gør sig gældende. Dette kræver særlige aftaler med skole/forældre/virksomhed og UU Faaborg-Midtfyn.

Statens Erstatningsordning

Da eleverne skal være forsikret gennem Statens Erstatningsordning, skal al praktikformidling gå gennem UU Faaborg-Midtfyn. Der skal udfyldes en formular (praktikseddel), som skal skrives under af forældre og eleven. Hvis man kommer til skade eller selv forvolder skade, når man er i erhvervspraktik, så er man dækket af Statens Erstatningsordning.


Kontakt UU-vejlederen, som hjælper med diverse blanketter, der skal udfyldes.

Uddannelsesparathed

Skolen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed ud fra elevens faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger. Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse er en proces, som starter i 8. klasse. 

Skolen foretager og indberetter vurderingen. UPV omfatter alle elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, friskoler, private grundskoler (frie grundskoler), efterskoler og frie fagskoler. Skolen foretager vurderingen første gang i 8. klasse med opfølgning i 9. klasse. Skolen indberetter vurderingen på optagelse.dk.

Adgangskrav og optagelse til ungdomsuddannelsen

Efter 9. eller 10. klasse skal den unge ansøge om optagelse på for eksempel en ungdomsuddannelse, 10. klasse, efterskole eller anden aktivitet. Ansøgningen skal desuden vedhæftes en studievalgsportfolio. 

Hvis jeres barn er vurderet uddannelsesparat, skal I, som forældre, senest 1. marts have underskrevet og afsendt den færdige plan på optagelse.dk. Jeres barn søger optagelse på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse (gælder også efterskole) ved at angive sit uddannelsesønske i uddannelsesplanen.

Uddannelsespligt 15-17 år

I følge loven har alle unge mellem 15 og 17 år pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan.

UU Faaborg-Midtfyns opgave er at vejlede den unge og familien i forhold til uddannelse eller anden aktivitet. Aftaler og planer skrives ind i den unges uddannelsesplan, som skal ændres, når planerne ændres.

Uddannelsesplanen kan for eksempel bestå af praktikforløb, fuldtidsarbejde, FGU, 10. klasse, højskole eller lignende.
Hvis pligten til uddannelse ikke opfyldes, kan kommunen beslutte at stoppe udbetalingen af ungeydelsen til familien.

18-24 år

Den unge kan indtil det 25. år kontakte en UU-vejleder, som kan vejlede om valg af ungdomsuddannelse.

Hvis den unge ikke følger sin uddannelsesplan, vil denne blive kontaktet af en UU-vejleder. 

Har man afsluttet en ungdomsuddannelse, skal man benytte Studievalg Fyn eller E-vejledning.

Spørgsmål? Kontakt os

Kontakt UU

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00